icmkraj
Menu
TÁBOROVÝ ŘÁD
ČÁST PRVNÍ – POHYB TÁBORNÍKŮ

Pohyb táborníků v tábořišti
 1. Táborník se smí pohybovat ve všech společných prostorách tábořiště.
 2. Návštěva cizího stanu (pokoje) je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných v tomto stanu ( pokoji ).
 3. Táborníkům se zakazuje vstup do táborové kuchyně a skladů potravin.
Pohyb táborníků mimo tábořiště
 1. Táborníkům je zakázáno opouštět tábořiště bez souhlasu vedoucího.
 2. Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
 3. Při koupání táborník nesmí vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího.
ČÁST DRUHÁ – CHOVÁNÍ TÁBORNÍKŮ a)
 1. Chování táborníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům. Sprostá mluva táborníků je také prohřeškem proti tomuto řádu.
 2. Táborník jedná a chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních.
 3. Zakazuje se fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora.
 4. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
 5. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, nenese pořadatel tábora odpovědnost.
 6. Táborníkům je zakázáno mít u sebe (nebo na pokoji/ve stanu) zápalky nebo zapalovač. K činnostem, ke kterým je použití zápalek či zapalovače nezbytné, je vydá vedoucí, kterému budou po použití vráceny.
b)
 1. Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k jeho danému účelu.
 2. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.
 3. Táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora.
 4. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce nahradit.
c)
 1. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
 2. Táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu na pokojích/ve stanu, v prostoru celého tábořiště i jeho okolí.
 3. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich třídění.
ČÁST TŘETÍ – TÁBOROVÁ ČINNOST
 1. Táborník je povinen dodržovat denní režim táborové základny.
 2. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
 3. Přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za následek vlastní zvýhodnění, anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných táborníků.
 4. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí vedoucího oddělen od příslušné skupiny.
 5. Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby nedělal ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům ani pořadateli tábora.
ČÁST ČTVRTÁ – STRAVOVÁNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ a) Stravování
 1. Na výdej jídla chodí táborníci v čase k tomu vymezeném.
 2. Nošení a konzumování potravin mimo jídelnu je zakázáno.
 3. Pokud má táborník s sebou potraviny, které vyžadují uchovávání v chladu a suchu, je z hygienických důvodů povinen je po domluvě s vedoucím uskladnit v prostorách k tomu určených.
 4. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené nápoje, které jsou táborníkům neustále a kdykoliv přístupné.
 5. Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je táborníkovi zakázáno konzumovat vybrané potraviny (př. majonéza, kupované nebalené potraviny apod.), zejména při výletech a návštěvách koupaliště.
b) Péče o zdraví
 1. Přísně se táborníkům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování s jakýmikoliv dalšími omamnými látkami.
 2. Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoliv zranění nebo onemocnění je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo táborovému zdravotníkovi.
 3. V případě závažnějšího onemocnění bude táborníkovi po domluvě hlavního vedoucího s lékařem bez náhrady ukončen pobyt.
 4. Táborník dodržuje základní hygienické návyky (včetně mytí rukou, vlasů, čištění zubů, oddělování čistého a špinavého prádla apod.) a pravidla. Využívá WC ke svému účelu a to i v noci (vykonávání potřeby jinde je přísně zakázáno).
 5. Zákonní zástupci jsou povinni táborníkovi zajistit odpovídající vybavení, které mu umožní spokojeně, pohodlně, naplno a ve zdraví strávit pobyt po celou dobu jeho trvání a za každého počasí (spacák odpovídající i výkyvům od průměrných sezónních teplot, vhodnou a pohodlnou obuv, dostatečné množství vhodného oblečení a prádla, pláštěnku, láhev na pití,... podrobněji viz seznam věcí na tábor .
ČÁST PÁTÁ – OSTATNÍ PRAVIDLA
 1. Návštěvy
  Návštěvy na táboře nejsou z výchovných a zdravotních důvodů povoleny (výjimka je možná pouze s výslovným souhlasem hlavního vedoucího).
 2. Porušení táborového řádu
  Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu může vést až k vyloučení táborníka hlavním vedoucím z tábora, bez náhrady za zbývající pobyt. V takovém případě je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.
 3. Předčasné ukončení pobytu
  Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným zástupcem táborníka ukončit bez náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora a na vlastní náklady.
 4. Polední klid
  Neorganizovaný čas, určený k odpočinku a znovunačerpání sil táborníků i vedoucích. Účastníci zůstávají v areálu tábora a sami rozhodují o tom, jak své osobní volno stráví (spánek; čtení; psaní dopisů; společenské hry, které jsou zde k zapůjčení; apod.)
 5. Vyhražení práva na změnu programu
  Organizátor si vyhrazuje právo denní program upravit. Změna programu může nastat i s ohledem na počasí a samozřejmě případnou únavu dětí.

 

S táborovým řádem jsou rodiče seznámeni na informační schůzce před nástupem na tábor, děti jsou s řádem seznámeny při nástupu na tábor a seznámení s ním stvrzují svým podpisem.
eMsport Slaný | Flexy kuchyně Slaný | GRAFOSKLO | Doprava Ohem | DDM Ostrov Slaný | Krouhárna zelí | lékař Slaný - Vilde | Veterina Velvary | Novaveterina-slany.cz | Rottex | Rudle.cz


Nahoru