icmkraj
Menu
1. CESTOVNÍ SMLOUVA
Vzájemný smluvní vztah mezi Domem dětí a mládeže Ostrov ve Slaném (dále jen Ostrov) a klientem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito "Všeobecnými cestovními podmínkami", které jsou závazné pro obě strany. Ostrov zprostředkuje cestovní služby v rozsahu a za podmínek programu zotavovacích akcí (dále jen „ZA“).
 
2. PŘIHLAŠOVÁNÍ
Cestovní smlouva vzniká podáním přihlášky současně se zaplacením zálohy ve výši uvedené na přihlášce. Pokud je ZA již obsazena, bude klientovi nabídnut jiný termín, místo náhradníka. Přihlášky se podávají osobně v kanceláři Ostrova, poštou, nebo pomocí on-line přihlášky dostupné na našem webu. Do 5 pracovních dnů od potvrzení přihlášky je nutné uhradit požadovanou částku. Platným dokladem účastníka je výměnný poukaz, který přihlášený obdrží po zaplacení plné ceny ZA, nebo na informační schůzce. Tento poukaz je třeba předložit při nástupu.
 
3. CENA A PLATBA
Ceny ZA, uvedené v jejich nabídce, jsou cenami sjednanými mezi Ostrovem a klientem. Společně se závaznou přihláškou se platí záloha ve výši uvedené na přihlášce. Zbývající část je nutné uhradit nejpozději do 20.6. daného roku nebo na schůzce účastníků, kterou každý vedoucí ZA před odjezdem pořádá. Úhradu za ZA je možno platit osobně v kanceláři nebo na účet Ostrova. Pokud budete žádat o příspěvek u zaměstnavatele, postupujte dle jeho pokynů. Ostrov vystaví fakturu podle požadavku. Pokud se zaměstnavatel zaváže uhradit celou částku ZA, není nutné, aby klient složil předem zálohu.
 
4. STORNOVACÍ POPLATKY
Při zrušení účasti budou klientovi vráceny zaplacené poplatky snížené o stornovací poplatky, a to takto:
30% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 30 a více dnů před odjezdem
50% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 29 - 15 dnů před odjezdem,
75% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 14 - 8 dnů před odjezdem,
100% z celkové ceny při odhlášení od 7 dne před odjezdem,
40% z celkové ceny při odhlášení ze zdravotních důvodů. Tyto musí být potvrzeny lékařskou zprávou.
Rozhodující pro účtování stornovacího poplatku je datum oznámení o zrušení účasti. Stornovací poplatek se neplatí v případě, že klient zajistí náhradníka (pokud se se zástupcem Ostrova nedohodne jinak, je plně zodpovědný za jeho informovanost, předepsané vybavení, zajištěni víz apod.). U ZA s leteckou dopravou, a případně dalších, se může stornovací poplatek zvýšit až na hodnotu nákladů již přímo na klienta vynaložených, pokud tyto překročí výši stanovené procentuální sazby stornovacího poplatku.
Klient ZA musí uplatnit nárok na vrácení peněz nejpozději v měsíci září daného roku.
Je-li klient nucen ze zdravotních důvodů opustit ZA během jejího konání, má právo uplatnit do 30 dnů po jejím ukončení nárok na vrácení dosud nevynaložených výdajů (vstupné apod.), snížených o náklady spojené s jeho cestou domů, pokud je za klienta bude hradit Ostrov. Pokud klient svévolně opustí ZA z důvodů jiných než zdravotních, nemá nárok na vrácení nespotřebovaných nákladů a výdajů. Při vyloučení účastníka ze ZA z důvodu zvlášť nevhodného chování apod. se nevracejí žádné peníze.
 
5. ZRUŠENÍ ZOTAVOVACÍ AKCE
Ostrov má právo na zrušení zájezdu. Při zrušení z důvodu nedostatečného počtu účastníků bude vrácena částka v plné výši.
V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují zahájení či pokračování tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci) budou vráceny pouze tzv. nespotřebované náklady.
Nezletilé dítě do 18 let je oprávněno opustit ZA před jejím ukončením pouze v doprovodu zákonného zástupce.
 
6. CESTOVNÍ DOKLADY
Účastníci ZA v zahraničí musí mít svůj platný cestovní doklad, a pokud je vyžadováno také doklady o "Pojištění léčebných výloh v zahraničí“. Účastník tuzemské ZA musí mít u sebe kartičku zdravotní pojišťovny (popř. kopii) a účastník starší 15 let také platný občanský průkaz.
 
7. ZODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY ZOTAVOVACÍ AKCE
Na ZA pořádaných Ostrovem přebírají zodpovědnost za bezpečnost klientů hlavní vedoucí spolu s ostatními vedoucími. Účastníci starší 18 let jsou povinni dodržovat program ZA a mají plnou zodpovědnost za své chování. Vedoucí ZA má právo vyloučit klienta, jehož vybavení a okamžitý stav neodpovídají náročnosti programu, stejně tak i v případě, jeli klient pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, a to na náklady klienta, spojené s jeho cestou domů a bez nároku na finanční vyrovnání. Ostrov neručí za majetek klientů v případě poškození, ztráty či krádeže. Za způsobilý zdravotní stav ke dni odjezdu zodpovídají rodiče účastníků mladších 18 let, dospělí pak sami za sebe. Způsobilost a některé další údaje potvrzují klienti (resp. jejich rodiče) do výměnného poukazu, který odevzdají při nástupu.
 
8. POJIŠTĚNÍ
DDM Ostrov má sjednáno základní úrazové pojištění v rámci smlouvy Kooperativy se Středočeským krajem, naším zřizovatelem. Účastníkům ZA doporučujeme, (pokud nemají své úrazové pojištění) připojištění pro extrémní sporty - jízda na koni, lyžování, apod..
 
9. REKLAMACE
Jestliže klient zjistí, že služba poskytovaná Ostrovem nebo smluvní cestovní kanceláří, neodpovídá službě nabízené k okamžiku přihlášení na ZA, může uplatnit právo na reklamaci. Klient je povinen uplatnit reklamaci ústně nebo písemně a bez zbytečného odkladu. Jeho právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 30 dnů od ukončení ZA. Jestliže není možné vyřídit reklamaci ihned, sepíše odpovědný pracovník Ostrova záznam, obsahující osobní data klienta, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení. V průběhu ZA lze vadu služeb reklamovat přímo u hlavního vedoucího ZA. Ostrov je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
 
10. PŘEPLATKY
Přeplatky (zálohy zaplacené navíc nebo přeplatky vzniklé při neúčasti) za pobyty na LT pořádané Ostrovem, si účastníci musí vyzvednout do 20.9. daného roku. Jinak propadají ve prospěch pořádající organizace. U zimní rekreace do jednoho měsíce po ukončení pobytu.
 
11. SOUHLAS RODIČŮ
Souhlasíme se zveřejněním fotografií svých dětí při propagaci Ostrova.
Dále souhlasíme s dodatečnou úhradou lékařských poplatků, v případě ošetření dítěte u lékaře nebo v nemocnici.
eMsport Slaný | Flexy kuchyně Slaný | GRAFOSKLO | Doprava Ohem | DDM Ostrov Slaný | Krouhárna zelí | lékař Slaný - Vilde | Veterina Velvary | Novaveterina-slany.cz | Rottex | Rudle.cz


Nahoru